Humiling ng mga Rekord

Ang mga pampublikong rekord ay makukuha mula sa Distrito ng Hangin sa ilalim ng Batas sa mga Pampublikong Rekord ng California. Humiling ng daan sa mga rekord at kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga patakaran sa pamamahala ng mga rekord ng Distrito sa ibaba.

Humiling ng mga Rekord

Upang humiling ng mga pampublikong rekord ng Distrito ng Hangin, magsumite ng kahilingan sa paraang elektronikal sa pamamagitan ng Portal ng mga Pampublikong Rekord ng Distrito ng Hangin. Tatanggap ka ng email na sagot na naglalarawan at nagkukumpirma ng kahilingan at binibigyan ito ng nagpapakilalang numero. Maaari ka ring magtatag ng isang kuwenta upang tuntunin ang sagot ng Distrito ng Hangin sa iyong kahilingan.

Portal ng mga Pampublikong Rekord
 Gumawa ng Kahilingan 

Mga Pagkalibre

Ang Distrito ng Hangin ay nagkakaloob ng daan sa lahat ng mga pampublikong rekord maliban sa mga partikular na rekord na hindi pinasasaklaw ng batas. Ang mga di-saklaw na rekord ay kabilang ang mga rekord ng pag-iimbistiga, mga burador, kompidensiyal na payong pambatas, mga lihim na pangkalakalan, mga partikular ng rekord ng paghahabla, karamihan ng mga rekord ng mga tauhan, at anumang ibang impormasyon na maaaring panatilihing kompidensiyal sa ilalim ng pang-estado o pederal na batas.

Mga Fee

Ang Distrito ng Hangin ay maaaring sumingil ng tuwirang gastos sa duplikasyon kapag ito ay nagkakaloob ng mga kopya ng mga rekord. Kapag ang mga tauhan ay dapat magtipon ng elektronikong datos, kumuha ng impormasyon mula sa isang elektronikong rekord, o magsagawa ng pagprograma ng computer upang tugunan ang isang kahilingan, ang Distrito ng Hangin ay maaaring mag-atas sa humiling na bayaran ang buong gastos, kabilang ang oras ng mga tauhan, hindi lamang ang tuwirang gastos sa duplikasyon.

Karagdagang Impormasyon

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga pampublikong rekord ng Distrito ng Hangin ay makukuha sa Dibisyon I, Seksiyon 11 ng Kodigo sa Pangangasiwang Distrito ng Hangin.


Mga Pampublikong Rekord

415 749-4761

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Sunday,
    4/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/9/2015