Pagpopondo sa Gawad

Mga Elektronikong Locker ng Bisikleta

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa pagpopondo para sa mga pampublikong ahensiya upang makatulong na palawakin ang kahandaan ng ligtas na paradahan ng bisikleta sa Bay Area.

Mga Elektronikong Locker ng Bisikleta

Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area sa pamamagitan ng pagsuporta sa malinis, alternatibong mga paraan ng transportasyon.

Ang mga aplikasyon ay kasalukuyang tinatanggap at ang pagpopondo para sa mga karapat-dapat na proyekto ay makukuha batay sa unang dumating, hanggang Biyernes, Hunyo 3, 2016, o hanggang ang lahat ng pondo ay magasta.

Para sa FYE 2016, $3.84 na milyon sa Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA) ang mga pondo ay makukuha para sa mga proyektong Pasilidad ng Bisikleta kabilang ang humigit-kumulang na $840,000 para sa paradahan ng bisikleta at $3 milyon para sa mga daanan ng bike. Sa nakaraang taon ng pananalapi, halos $637,000 sa mga pondo ng TFCA ay iginawad upang suportahan ang instalasyon ng bagong ligtas na paradahan ng bisikleta, na nagresulta sa instalasyon ng mga 2,200 rack ng bisikleta na mga espasyong paradahan at 220 elektronikong locker.

Pagiging Karapat-dapat

Tanging ang mga pampublikong ahensiya at institusyon na nagmumungkahi ng mga proyekto sa hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin ang maaaring mag-aplay para sa mga pondo. Ang mga hindi pampublikong entidad ay hinihimok na bisitahin ang mga pahina ng web na nagkakaloob ng impormasyon tungkol sa mga karapat-dapat na mga pagkakataon sa gawad para sa Mga Negosyo at Fleet at Mga residente.

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Suriin angPatnubay para sa mga Elektronikong Locker ng Bisikleta para sa kumpletong impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat at programa at upang malaman ang pagiging karapat-dapat ng iyong ahensiya para sa programang ito.
 2. Dumalo sa isang workshop upang kumuha ng kaalaman tungkol sa programa at proseso ng aplikasyon.
 3. Mag-aplay – Upang ituring na kumpleto, ang bawat pakete ng aplikasyon ay dapat isumite online AT bilang isang papel:
  • Online na aplikasyon: isumite ang online na porma at i-upload ang mga kinakailangang kalakip
  • Papel: Maglimbag ng isang kopya ng kinumpletong online na porma ng aplikasyon at ipakoreo ang pinirmahang papel na kopya kasama ng mga kinakailangang kalakip sa Air District sa 939 Ellis Street, San Francisco, CA 94019 (Attn: SID - Electronic Bicycle Locker Projects)

Mga Workshop at Ginaganap

Tatlong webinar bago ang aplikasyon ang ginanap upang talakayin ang mga iniaatas ng programa, ang proseso ng aplikasyon, at mga pamantayan sa pagtaya ng aplikasyon.

Ang pinakahuling presentasyon ng webinar ay inilagay sa ilalim ng seksiyon na Mga Tagatulong, sa ibaba.

Batay sa pangangailangan, ang mga karagdagang webinar ay maaaring itakda sa hinaharap. Ang isang paunawa tungkol sa karagdagang mga webinar bago ang aplikasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng email sa mga partidong pumirma upang tumanggap ng libreng mga email na alerto sa TFCA.

Mga Tagatulong

Michael Neward
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.4703

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Friday,
  9/20

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2016