Cẩm Nang Cấp Giấy Phép

Xem tập hướng dẫn mà người nộp đơn và nhân viên Địa Hạt Không Khí sử dụng để làm việc thông qua quá trình cấp giấy phép.

Cẩm Nang Cấp Giấy Phép

Cẩm Nang Cấp Giấy Phép (PDF) của Địa Hạt Không Khí được thiết kế để hỗ trợ người xin giấy phép về quy trình xin giấy phép, và để cung cấp cho nhân viên Địa Hạt Không Khí công cụ cần thiết cho việc thẩm định giấy phép.

Sách Bài Tập BACT

Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất của Địa Hạt Không Khí và Sách bài tập Kỹ Thuật Kiểm Soát Có Sẵn Tốt Nhất đối với Chất Độc (PDF) được thiết kế để hướng dẫn về các điều kiện BACTTBACT đối với các nguồn ô nhiễm thường được cho phép, lệ thuộc vào quy trình Duyệt Xét Nguồn Ô Nhiễm Mới trong Vùng Vịnh.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Sunday,
    4/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014