Tờ Dữ Kiện Cơ Sở

Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về cơ sở địa phương gồm các ý kiến công cộng, giấy phép, trạng thái tuân thủ, kết quả giám sát không khí, và hơn nữa.

Tờ Dữ Kiện Cơ Sở

DateFacilitySite NumberDocumenttable-mobile-only-column
6/24/2009Russell City Energy CenterB8136 Facility Fact Sheet
6/24/2009
Facility:
Russell City Energy Center
Site Number:
B8136
Document:
Facility Fact Sheet
6/24/2009Custom Alloy Scrap Sales, Inc.A0146Facility Fact Sheet
6/24/2009
Facility:
Custom Alloy Scrap Sales, Inc.
Site Number:
A0146
Document:
Facility Fact Sheet
6/24/2009Marsh Landing Generating StationB9169 (proposed)Facility Fact Sheet
6/24/2009
Facility:
Marsh Landing Generating Station
Site Number:
B9169 (proposed)
Document:
Facility Fact Sheet
6/24/2009Pacific Steel Casting Company, BerkeleyA0703Facility Fact Sheet
6/24/2009
Facility:
Pacific Steel Casting Company, Berkeley
Site Number:
A0703
Document:
Facility Fact Sheet
12/6/2010Bayview Hunters Point/ Lennar Air MonitoringRIN 0023Bayview Hunters Point/ Lennar Air Monitoring Fact Sheet
12/6/2010
Facility:
Bayview Hunters Point/ Lennar Air Monitoring
Site Number:
RIN 0023
Document:
Bayview Hunters Point/ Lennar Air Monitoring Fact Sheet
12/6/2010Lennar Bay View Hunters Point Naturally-Occuring Asbestos Project, San FranciscoNOA RIN 0023Facility Fact Sheet
12/6/2010
Facility:
Lennar Bay View Hunters Point Naturally-Occuring Asbestos Project, San Francisco
Site Number:
NOA RIN 0023
Document:
Facility Fact Sheet
3/15/2012Lehigh Southwest Cement Plant (formerly: Hanson Permanente Cement), CupertinoA0017 Facility Fact Sheet
3/15/2012
Facility:
Lehigh Southwest Cement Plant (formerly: Hanson Permanente Cement), Cupertino
Site Number:
A0017
Document:
Facility Fact Sheet


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999


Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Saturday,
    10/19

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/30/2015