Về Phẩm Chất Không Khí

Dữ Liệu Thời Tiết

Về Phẩm Chất Không Khí

Lượt xem dữ liệu hiện có và dữ liệu quá khứ về thời tiết dựa trên kết quả đo được từ hệ thống giám sát không khícủa Địa Hạt Không Khí.

Xin lưu ý rằng một số dữ liệu trong tài liệu này chỉ là dữ liệu thô hoặc chưa được kiểm tra và có thể có nhiều lỗi.


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Monday,
    2/24

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015