Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Komite

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Ang Lupon ng mga Direktor ay may 8 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito ng Hangin sa misyon nito na pabutihin ang kalidad ng hangin.

Ad Hoc Building Oversight Committee

 

Pinagsamang Komite sa Patakaran

Komite sa Badyet at Pananalapi

Ang komiteng ito ay naghahanda ng taunang badyet ng Distrito ng Hangin at naghaharap ng mga rekomendasyon sa badyet sa Lupon ng mga Direktor. Ang komite ay nasusuri ng mga hangarin at layunin ng Distrito, at maaaring magrekomenda ng mga pagbabago sa Lupon. Ang komite ay nag-aaproba rin ng mga patakaran sa pananalapi, pagkuha ng mga kailangan, seguro at mga kaugnay na patakaran na iminungkahi ng Tagapagpaganap na Opisyal.

Komite sa Proteksiyon ng Klima

Ang komiteng ito ay nagsusuri sa mga patakaran sa proteksiyon ng klima, mga aktibidad, at pagpopondo ng Distrito ng Hangin, at gumagawa ng mga angkop na rekomendasyon sa Lupon ng mga Direktor. Ang komite ay namamalaging may impormasyon tungkol sa kasalukuyan at iminumungkahing mga aksiyon ng lokal, panrehiyon, pang-estado, pederal at pandaigdig na mga ahensiya at organisasyon.

Komite sa Paglahok ng publiko

Ang komiteng ito ay namumuno sa programang pakikipag-ugnayan sa publiko ng Distrito. Ang komite ay nagsusuri at nagrerekomenda rin sa Lupon ng mga Direktor ng mga mungkahi ng kontratista na may kaugnayan sa programang pakikipag-ugnayan sa publiko.

Tagapagpaganap na Komite

Ang komiteng ito ay nagsusuri ng mga patakaran at aktibidad ng Distrito ng Hangin kapag ang Lupon ng mga Direktor ay walang sesyon. May kontribusyon mula sa mga opisina ng Distrito, ang komite ay nagpapatibay at nagpipino ng mga patakaran at programa ng Distrito, sa loob ng mga pangkaraniwang parametro ng Lupon. Ang komite ay naglilinaw rin ng patakaran para sa mga opisyal ng Distrito.

Pambatasang Komite

Ang komiteng ito ay nagsusuri at nagrerekomenda ng mga pambatasang mungkahi para sa Distrito ng Hangin, at ng katungkulan sa Distrito sa lahat ng mga iminumungkahing batas na nakakaapekto rito. Ang komite ay namamalaging may impormasyon tungkol sa nakabinbing pagbabatas at nakikipagpulong sa mga tagagawa ng patakaran gaya ng kailangan.

Komite sa Gumagalaw na Pinanggagalingan

Ang komiteng ito ay nagsusuri at nagrerekomenda ng mga patakaran ng Distrito at mga posisyon sa pagpaplano at pagpopondo ng transportasyon, nasa daan at wala sa daan na mga gumagalaw na pinanggagalingan, at mga gatong ng mga gumagalaw na pinanggagalingan. Ang komite ay namamalaging may impormasyon tungkol sa kasalukuyan at iminumungkahing mga aksiyon ng lokal, panrehiyon, pang-estado, pederal na mga ahensiya na may kaugnayan sa mga emisyon ng gumagalaw na pinanggagalingan.

Komite sa mga Tauhan

Ang komiteng ito ay nagsusuri at nagrerekomenda ng mga patakaran ng Distrito sa pagkalap, pagkuha ng tauhan, at pagtanggal ng mga opisyal at empleyado, gayon din sa mga suweldo, mga kondisyon sa pagtatrabaho, at mga tagapayo. Ang komite ay namamalaging may impormasyon tungkol sa gawain ng Konseho sa Pagpapayo at Lupon ng Pagdinig, at nagrerekomenda ng mga kuwalipikadong kandidato upang maglingkod sa Konseho sa Pagpapayo at Lupon ng Pagdinig kapag nagkaroon ng bakanteng puwesto.

Komite sa Nakapirming Pinanggagalingan

Ang komiteng ito ay nagsusuri at nagrerekomenda ng mga patakaran sa nakapirming pinanggagalingan, mga isyu, at mga programang may kaugnayan sa mga plano sa pamamahala ng kalidad ng hangin, kalidad ng hangin at pagmomodelong pangkabuhayan, pagbibigay ng permiso, pagsunod, tulong sa maliit na negosyo, mga nakalalason, edukasyon sa pinanggagalingan, pagbuo ng tuntunin, at mga gawad. Ang komite ay nagpapayo rin sa Lupon ng mga Direktor sa posisyon ng Distrito sa lahat ng mga regulasyon na nakakaapekto sa mga nakapirming pinanggagalingan.

Technology Implementation Office Steering Committee

The Technology Implementation Office (TIO) at the Air District was established in 2017 to advance the Clean Air Plan vision for a post-carbon Bay Area by 2050. The mission is to catalyze innovation by advancing disruptive, cost-effective solutions to achieve greenhouse gas emissions reductions. The TIO will cultivate partnerships and provide financing to incentivize low carbon intensity practices across industries, including deployment of zero-emissions vehicles and infrastructure, zero-emissions energy generation, efficient production, and smart/connected technologies.

Sean Gallagher
Klerk ng mga Lupon

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    2/28

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    2/29

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/8/2015