Về Địa Hạt Không Khí

Uỷ Ban

Về Địa Hạt Không Khí

Hội Đồng Quản Trị có 8 uỷ ban thường trực để giúp Địa Hạt Không Khí trong sứ mạng cải thiện phẩm chất không khí.

Ad Hoc Building Oversight Committee

 

Uỷ Ban Chính Sách Chung

Uỷ Ban Ngân Sách & Tài Chánh

Uỷ ban này chuẩn bị ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí và đệ trình đề nghị ngân sách cho Hội Đồng Quản Trị. Uỷ ban này đánh giá các mục tiêu và mục đích của Địa Hạt, và có thể đề nghị thay đổi cho Hội Đồng. Uỷ ban này cũng phê chuẩn các chính sách tài chính, thu mua, bảo hiểm, và chính sách liên quan do Viên Chức Điều Hành đề xuất.

Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

Uỷ ban này xem xét các chính sách, hoạt động và tài trợ về bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí, và đưa ra các đề nghị thích ứng cho Hội Đồng Quản Trị. Uỷ ban nắm vững thông tin về các biện pháp bảo vệ khí hậu hiện tại và đề xuất của các cơ quan và tổ chức địa phương, khu vực, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

Uỷ Ban Giao Tiếp Công Cộng

Uỷ Ban này chỉ đạo chương trình tiếp cận công chúng của Địa Hạt. Uỷ ban cũng xem xét và đề nghị lên Hội Đồng Quản Trị các hồ sơ đấu thầu liên quan đến chương trình tiếp cận công chúng.

Uỷ Ban Điều Hành

Uỷ ban này xem xét các chính sách và hoạt động của Địa Hạt Không Khí khi Hội Đồng Quản Trị không hội họp. Với ý kiến đóng góp từ các viên chức Địa Hạt, uỷ ban chấp thuận và cải tiến các chính sách và chương trình của Địa Hạt, trong các phạm vi tiêu biểu của Hội Đồng. Uỷ ban cũng định nghĩa các chính sách cho các viên chức Địa Hạt.

Uỷ Ban Lập Pháp

Uỷ ban này xem xét và đề xuất các kiến nghị lập pháp cho Địa Hạt Không Khí, và quan điểm của Địa Hạt trên tất cả các dự luật có ảnh hưởng đến địa hạt. Uỷ ban nắm vững thông tin về dự luật và họp với các nhà hoạch định chính sách khi cần thiết.

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động

Uỷ ban này xem xét và đề nghị các chính sách và quan điểm của Địa Hạt về việc hoạch định và tài trợ cho vận chuyển, các nguồn ô nhiễm di động bên trong và bên ngoài đường lộ, và nhiên liệu tạo ra nguồn ô nhiễm di động. Uỷ ban nắm vững thông tin về các biện pháp hiện tại và đề xuất của các cơ quan địa phương, khu vực, tiểu bang, và liên bang liên quan đến nguồn phát thải gây ô nhiễm di động.

Uỷ Ban Nhân Viên

Uỷ ban này xem xét và đề xuất các chính sách của Địa Hạt về tuyển dụng, thuê mướn, và ngưng nhiệm vụ các viên chức và nhân viên, cũng như lương bổng, điều kiện làm việc, và các nhà tư vấn. Uỷ ban này nắm vững thông tin về công việc của Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Phân Xử, và đề nghị các ứng viên hội đủ điều kiện để phục vụ trong Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Phân Xử khi có chỗ trống.

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định

Uỷ ban này xem xét và đề nghị các chính sách về nguồn ô nhiễm cố định, các vấn đề, và các chương trình liên quan đến những kế hoạch quản lý phẩm chất không khí, mô hình hoá phẩm chất không khí và kinh tế, cấp giấy phép, tuân thủ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chất độc, giáo dục nguồn ô nhiễm, soạn thảo điều lệ, và cấp khoản. Uỷ ban cũng cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị về quan điểm của Địa Hạt đối với tất cả các quy định tác động đến những nguồn ô nhiễm cố định.

Technology Implementation Office Steering Committee

The Technology Implementation Office (TIO) at the Air District was established in 2017 to advance the Clean Air Plan vision for a post-carbon Bay Area by 2050. The mission is to catalyze innovation by advancing disruptive, cost-effective solutions to achieve greenhouse gas emissions reductions. The TIO will cultivate partnerships and provide financing to incentivize low carbon intensity practices across industries, including deployment of zero-emissions vehicles and infrastructure, zero-emissions energy generation, efficient production, and smart/connected technologies.

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    1/24

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 08/11/2015