Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Pagkakataon sa Promosyon

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Ang mga empleyado ng Distrito ng Hangin ay maaaring tumingin at mag-aplay para sa panloob na mga pagkakataon sa promosyon sa loob ng Distrito.

Pumili ng isang katungkulan sa talahanayan sa ibaba upang tingnan ang paglalarawan ng trabaho, mga pinakamababang kuwalipikasyon, at mga iniaatas sa aplikasyon. Suriin ang proseso ng pagkuha ng tauhan ng Distrito ng Hangin at kontakin ang opisina ng Human Resources kung may mga katanungan.

Salamat sa iyong interes sa pagtatrabaho sa Distrito ng Hangin.

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    1/24

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/15/2015