Về Địa Hạt Không Khí

Cơ Hội Thăng Tiến

Về Địa Hạt Không Khí

Nhân viên Địa Hạt Không Khí có thể xem và nộp đơn cho những cơ hội thăng tiến nội bộ trong Địa Hạt.

Chọn một cơ hội thăng tiến trong bảng dưới đây để xem mô tả chi tiết việc làm, năng lực tối thiểu, và điều kiện nộp đơn. Xem xét quy trình thuê mướn của Địa Hạt Không Khí và liên lạc với văn phòng Nhân Sự về bất cứ câu hỏi nào.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc làm với Địa Hạt Không Khí.

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Saturday,
    2/29

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 15/05/2015