Programang California Hot Spots

Alamin ang tungkol sa mga hakbang na kailangan upang mahanap ang mga hot spot ng nakalalason sa hangin, tasahin ang mga kaugnay na panganib sa kalusugan, at bawasan ang mga panganib.

Ang isang “hot spot” ay isang lugar kung saan ang mga antas ng nakalalason sa hangin ay mas mataas kaysa kabuuan ng rehiyon. Ito ay karaniwang dulot ng mga emisyon mula sa isang lokal na pasilidad.

Ang Programang mga Hot Spot ng mga Nakalalason sa Hangin ay nag-aatas sa pinahihintulutang pang-industriya, pangkomersiyo, at pampublikong pasilidad na mag-ulat tungkol sa mga nakalalason sa hangin na inilalabas ng mga ito. Ang mataas-na-priyoridad na mga pasilidad ay dapat maghanda ng isang Pagtasa ng Panganib sa Kalusugan (Health Risk Assessment, HRA). Kung ang HRA ay nagpapakita na ang mga panganib sa kalusugan ay mataas, ang pasilidad ay dapat magbigay ng paunawa sa mga taong nahantad sa mga nakalalason sa hangin at bumuo ng plano upang bawasan ang mga panganib sa kalusugan.

Carol Allen
Nangangasiwang Inhinyero ng Kalidad ng Hangin

415.749.4702

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    2/21

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    2/22

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014