Titulo VI - Batas sa Karapatang Sibil

Ang Distrito ng Hangin ay nagtatalaga ng sarili sa pagsunod sa Titulo VI ng Batas ng 1964 sa mga Karapatang Sibil at pagtiyak na ang mga serbisyo at benepisyo nito ay ipinagkakaloob nang walang diskriminasyon.

Pamamaraan sa Titulo VI na Reklamo ng Distrito ng Hangin

Ang Distrito ng Hangin ay may Pamamaraan sa Titulo VI na Reklamo para sa lokal na disposisyon ng Titulo VI na mga reklamo na kasang-ayon ng Mga Regulasyon ng EPA na matatagpuan sa 40 C.F.R. mga Bahagi at 7.

Ang pamamaraan sa reklamo ay may apat na hakbang:

 1. Ang pagsusumite ng Reklamo:
  Sinumang tao na nadaramang siya, bilang indibidwal o isang miyembro ng anumang klase ng mga tao, batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, o kasarian, ay hindi isinama o pinagkaitan ng mga benepisyo ng, o isinailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng, anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng pederal na tulong na pinansiyal sa pamamagitan Distrito ng Hangin ay maaaring magharap ng nakasulat ng reklamo sa Direktor ng Pangangasiwa para sa Distrito ng Hangin. Ang naturang reklamo ay dapat iharap sa loob ng 180 araw ng kalendaryo pagkaraan ng petsa na naniniwala ang tao na nangyari ang diskriminasyon. Tingnan ang porma ng Titulo VI na Reklamo.
   
 2. Pagrekomenda sa Opisyal ng Pagsusuri:
  Pagkatanggap ng reklamo, ang Direktor ng Pangangasiwa ay maghihirang ng isa o higit na mga opisyal ng pagsusuri, gaya ng angkop, upang suriin at imbestigahan ang reklamo, sa pakikipagsangguni sa Abugado ng Distrito. Ang (mga) opisyal ng pagsusuri ay magkukumpleto ng kanilang pagsusuri nang hindi lalampas ang 60 araw ng kalendaryo pagkaraan ng petsa na natanggap ng Distrito ng Hangin ang reklamo. Kung mas maraming panahon ang kinakailangan, ang Direktor ng Pangangasiwa ay magbibigay ng paunawa sa nagreklamo ng tinatayang panahon para sa pagkumpleto ng pagsusuri. Pagkakumpleto ng pagsusuri, ang (mga) opisyal ng pagsusuri ay gagawa ng rekomendasyon na nauukol sa merito ng reklamo at kung ang aksiyong panremedyo ay makukuha upang magkaloob ng pagwawasto o pagbabayad ng pinsala. Bilang karagdagan, ang (mga) opisyal ng pagsusuri ay maaaring magrekomenda ng mga pagpapabuti sa mga proseso ng Distrito ng Hangin na may kaugnayan sa Titulo VI at hustisyang pangkapaligiran, gaya ng angkop. Dadalhin ng (mga) opisyal ng pagsusuri ang kanilang mga rekomendasyon sa Direktor ng Pangangasiwa para sa pagrepaso. Ang Direktor ng Pangangasiwa ay mag-iisyu ng nakasulat na sagot ng Distrito ng Hangin sa nagreklamo.
   
 3. Paghiling ng Muling Pagsasaalang-alang:
  Kung ang nagreklamo ay hindi nasisiyahan sa sagot, ang nagreklamo ay maaaring humiling ng muling pagsasaalang-alang sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan, nang nakasulat, sa Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal sa loob ng 10 araw ng kalendaryo pagkatanggap ng sagot. Ang kahilingan para sa muling pagsasaalang-alang ay dapat magpaliwanag ng anumang mga bagay na sa pakiramdam ng nagreklamo ay hindi natugunan ng Direktor ng Pangangasiwa. Ang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal ay magbibigay ng paunawa sa nagreklamo sa loob ng 10 araw ng kalendaryo kung ang kahilingan para sa muling pagsasaalang-alang ay tinanggap o tinanggihan. Sa mga kaso kung saan ang Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal ay sumasang-ayon na muling magsaalang-alang, ang bagay ay dapat ibalik sa (mga) opisyal ng pagsusuri upang muling tayahin alinsunod sa Talataan 2, sa itaas.
   
 4. Apela:
  Kung ang kahilingan para sa muling pagsasaalang-alang ay tinanggihan, maaaring iapela ng nagreklamo ang sagot ng Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal sa reklamo sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang nakasulat na apela sa Tagapagpaganap na Opisyal nang hindi lalampas ang 10 araw ng kalendaryo pagkatanggap ng nakasulat na desisyon ng Deputadong Tagapagpaganap na Opisyal na tumanggi sa muling pagsasaalang-alang.

Tulong

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng isang Titulo VI na reklamo, mangyaring kontakin si Rex Sanders, Direktor ng Pangangasiwa.

Mga Kontak sa Titulo VI na Reklamo ng Distrito ng Hangin

Pagsusumite ng Titulo VI na Reklamo sa Ahensiya ng Proteksiyon na Pangkapaligiran

Sinumang tao ay maaari ring magharap ng isang Titulo VI na reklamo nang tuwiran sa Ahensiya sa Proteksiyon ng Kapaligiran sa pamamagitan ng pagsumite nito sa Office of Civil Rights, U.S. Environmental Protection Agency, Mail Code 1201A, 1200 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20460.

Rex Sanders
Direktor

415.749.4951

Jack Broadbent
Tagapagpaganap na Opisyal/APCO

415.749.5052

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Monday,
  2/17

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 10/26/2015