Pagpopondo sa Gawad

Programang Heavy-Duty Walang-Emisyon na Sasakyan

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa mga gawad para sa pagbili at pag-arkila ng walang-emisyon na heavy-duty na mga sasakyan na pinatatakbo sa siyam na county na Bay Area.

Programang Heavy-Duty Walang-Emisyon na Sasakyan

Ang programang ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga opereytor ng fleet na makamit ang mga boluntaryong pagbawas ng emisyon sa pamamagitan ng paghimok ng pagtatalaga ng walang-emisyon na mga teknolohiya kapag nagpapalit ng mga mas luma, sumusunod na mga sasakyan, at kapag nagpapalawak ng kanilang fleet.

Ang mga aplikasyon ay kasalukuyang tinatanggap at ang pagpopondo para sa mga karapat-dapat na proyekto ay makukuha batay sa unang dumating, hanggang Hunyo 3, 2016, maliban kung ang mga pondo ay maubos nang mas maaga.

Ang programa ay magkakaloob ng pagpopondo upang bayaran ang isang persentahe ng diperensiya sa halaga sa pagitan ng walang-emisyon na sasakyan at isang pangkaraniwang ginagatungan na sasakyan. Ang mga gawad ay ginagawa batay sa kung sino ang nauna at ang mga halaga ng pagpopondo ay pagpapasiyahan gamit ang pinakahuling pamamaraan sa pagkalkula ng ARB para sa pagiging mabisang-paggasta at mga pagbawas ng mga emisyon

Hanggang $5 milyon ang makukuha para sa taon ng pananalapi para sa taon ng pananalapi na matatapos sa (FYE) 2016. 

Pagiging Karapat-dapat

Ang pareho ng pampubliko at di-pampublikong entidad ay karapat-dapat mag-aplay para sa mga pondo. Ang mga iminumungkahing proyekto ay dapat magpatakbo ng karamihan ng kanilang panahon sa loob ng hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin.

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Suriin ang Patnubay sa Programang Heavy-Duty ZEV para sa kumpletong impormasyon sa pagiging karapat-dapat at programa.
 2. Dumalo sa isang workshop tungkol sa aplikasyon upang kumuha ng kaalaman tungkol sa programa at proseso ng aplikasyon (hindi iniaatas, pero hinihimok).
 3. Mag-aplay – Upang ituring na kumpleto, ang bawat pakete ng aplikasyon ay dapat isumite online AT bilang isang papel:
  • Online na aplikasyon; Isumite ang online na porma ng aplikasyon at i-upload ang mga kinakailangang kalakip
  • Papel: Maglimbag ng isang kopya ng kinumpletong online na porma ng aplikasyon at ipakoreo ang pinirmahang papel na kopya kasama ng mga kinakailangang kalakip

Air District
Attn: SID: Heavy-Duty ZEV Program
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon hanggang Hunyo 3, 2016, o hanggang ang mga pondo ng programa ay maubos.

Mga Workshop at Ginaganap

Ang mga tauhan ng Distrito ng Hangin ay magsasagawa ng mga webinar bago ang aplikasyon upang suriin ang mga iniaatas ng programa, ang proseso ng aplikasyon, at pamantayan sa pagtaya ng aplikasyon. Ang pagpaparehistro ay iniaatas upang lumahok sa mga webinar, at ang maagang pagpaparehistro ay hinihimok dahil ang mga webinar ay limitado sa 100 dadalo. Ang pagdalo sa webinar ay lubos na hinihimok pero hindi iniaatas.

Mga Petsa ng Webinar Bago ang Aplikasyon:
 • Huwebes, Pebrero 18, 2016 (10:00AM – 11:00AM) Magparehistro for 2/18/16 para sa workshop
 • Martes, Marso 8, 2016 (10:00AM – 11:00AM) Magparehistro para sa 3/8/16 workshop
 • Martes, Abril 19, 2016 (10:00AM – 11:00AM) Magparehistro para sa 4/19/16 workshop 

Batay sa pangangailangan, ang mga karagdagang webinar ay maaaring itakda sa hinaharap. Ang isang paunawa tungkol sa karagdagang mga webinar bago ang aplikasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng email sa mga partidong pumirma upang tumanggap ng libreng mga email na alerto sa TFCA. Ang mga interesadong partido ay hinihimok din na bisitahin ang website ng Programa para sa mga pagsasapanahon. 

Mga Tagatulong

Patrick Wenzinger
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.4934

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/27/2015