Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Xe Không Phát Thải Hạng Nặng (Zero-Emissions Vehicle - ZEV)

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về việc kinh phí để mua hoặc thuê xe không phát thải hạng nặng vận hành trong chín địa hạt của Vùng Vịnh.

Chương Trình Xe Không Phát Thải Hạng Nặng (Zero-Emissions Vehicle - ZEV)

Chương trình này được thiết kế để giúp các nhà vận hành đoàn xe có thể giảm thiểu lượng phát thải thông qua việc khuyến khích sử dụng công nghệ không phát thải khi thay thế phương tiện phù hợp và khi mở rộng đoàn xe.

Các đơn xin sẽ được phê duyệt vào Thứ 2, ngày 1 tháng 2 năm 2016, và các dự án đủ điều kiện sẽ được cấp kinh phí trên cơ sở dự án trước sẽ được tài trợ trước, dự án sau sẽ được tài trợ sau, cho đến ngày 3 tháng 6 năm 2016, trừ khi các khoản tài trợ hết sớm hơn.

Chương trình này sẽ tài trợ để bồi thường phần trăm chênh lệch chi phí giữa xe không phát thải và xe chạy bằng nhiên liệu thông thường. Phần thưởng được cấp trên cơ sở đơn xin trước cấp trước, đơn xin sau cấp sau, khoản tài trợ sẽ được xác định bằng cách sử dụng phương pháp tínhARB mới nhất để hiệu quả chi phí và giảm lượng khí thải.

Lên đến $5 triệu được sử dụng trong năm tài chính (fiscal year ending - FYE) 2016. 

Hội đủ điều kiện

Các đơn vị công và tư đều đủ điều kiện nộp đơn xin cấp tài trợ. Các dự án đã đề xuất phải hoạt động phần lớn thời gian của dự án trong phạm vi quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí .

Cách Nộp Đơn

 1. Xem Hướng Dẫn Chương Trình Xe ZEV Hạng Nặng để biết đủ điều kiện hay không và thông tin đầy đủ về chương trình.
 2. Tham dự hội thảo về đơn đăng ký để tìm hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn (không bắt buộc nhưng được khuyến khích).
 3. Nộp đơn – Để được xem là hoàn tất, mỗi bộ hồ sơ phải được gửi trực tuyến VÀ một bản sao:
  • Đơn đăng ký trực tuyến: nộp mẫu đơn trực tuyến và nộp tài liệu đính kèm theo yêu cầu.
  • Bản sao: In một bản sao đơn đăng ký trực tuyến đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi bản sao đã ký tên cùng với các tài liệu đính kèm theo yêu cầu đến:

Air District
Attn: SID: Heavy-Duty ZEV Program
939 Ellis St.
San Francisco, CA 94109

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký trong ngày 3 tháng 6 năm 2016, hoặc cho đến khi các khoản tài trợ của chương trình hết sớm hơn.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Nhân viên Địa Hạt Không Khí sẽ thực hiện hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn để đánh giá các yêu cầu của chương trình, quy trình nộp đơn và tiêu chí đánh giá đơn. Bắt buộc phải đăng ký tham dự hội thảo qua mạng, nên đăng ký sớm vì hội thảo qua mạng giới hạn chỉ 100 người tham dự. Hội thảo qua mạng được khuyến khích nhưng không bắt buộc.

Ngày Mở Hội Thảo Qua Mạng Trước Khi Nộp Đơn:
 • Thứ 5, ngày 18 tháng 2 năm 2016 (10 giờ sáng – 11 giờ sáng) Đăng kýtham dự hội thảo ngày 18 tháng 2 năm 2016
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2016 (10 giờ sáng – 11 giờ sáng) Đăng ký tham dự hội thảo ngày 8 tháng 3 năm 2016
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 4 năm 2016 (10 giờ sáng – 11 giờ sáng) Đăng ký tham dự hội thảo ngày 19 tháng 4 năm 2016 

Theo yêu cầu, hội thảo qua mạng bổ sung có thể được lên lịch. Thông báo về các hội thảo qua mạng bổ sung trước khi nộp đơn sẽ được gửi qua email đến các bên mà đã ký để nhậnThông báo TFCA qua email . Các bên quan tâm cũng được khuyến khích truy cập trang mạng của Chương Trình để cập nhật thông tin. 

Nguồn

Patrick Wenzinger
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.4934

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
 • Sunday,
  3/29

  docked-alert-summer-no-alert

 • Monday,
  3/30

  docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 20/03/2020