Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Pagpopondo sa Gawad

Programang Gawad sa Istasyon ng Hydrogen

Pagpopondo sa Gawad

Kumuha ng kaalaman at mag-aplay para sa mga gawad upang pabilisin ang pagtatalaga ng mga istasyon ng hydrogen sa rehiyon.

Mga Istasyon ng Hydrogen na Paggatong

Ang programang ito ay idinisenyo upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pagpopondo upang bigyan ng insentibo ang pagtatalaga ng bagong mga istasyon ng paggatong ng hydrogen na susuporta sa paggamit ng walang-emisyon na hydrogen fuel cell na mga sasakyan sa Bay Area.

Hanggang $500,000 ang makukuha para sa taon ng pananalapi na matatapos sa (FYE) 2016.

Noong FYE 2015, ang Distrito ng Hangin ay naggawad ng halos $2.2 milyon sa pagpopondo ng TFCA para sa mga proyektong may kaugnayan sa instalasyon ng 12 bagong istasyon ng paggatong ng hydrogen sa rehiyon.

Ang programang ito ay nagsara noong Enero 4, 2016. Ang mga kinumpletong aplikasyon ay tatayahin at raranguhan, at ang isang Paunawa ng Pagpapasiya ay gagawin sa huling bahagi ng Pebrero 2016.

Pagiging Karapat-dapat

Ang pareho ng pampubliko at di-pampublikong entidad ay karapat-dapat mag-aplay para sa mga pondo. Ang mga iminumungkahing istasyon ay dapat matagpuan sa loob ng hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin at dapat na nakatanggap ng pasadong iskor o pag-aproba para sa pagpopondo mula sa isang pang-estado o pederal na ahensiya.

Paano Dapat Mag-aplay

Ang programang ito ay nagsara noong Enero 4, 2016. Ang mga kinumpletong aplikasyon ay tatayahin at rarangguhan, at ang isang Paunawa ng Pagpapasiya ay gagawin sa huling bahagi ng Pebrero 2016.

Mga Workshop at Ginaganap

Dalawang webinar bago ang aplikasyon ang ginanap noong Huwebes, Disyembre 3, 2015 at Martes, Disyembre 8, 2015.

Mga Tagatulong

Mga Kontak

Para sa mga katanungan tungkol sa programa, kontakin kami na may linya ng paksa: “Re: Hydrogen Fueling Station Projects.”

 


415 749-4994

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 5/27/2015