Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Tài Trợ Trạm Hydro

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về và nộp đơn xin tài trợ để tăng tốc quá trình triển khai các trạm hydro tại khu vực.

Trạm Nạp Hydro

Chương trình này nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách cung cấp tài trợ để khuyến khích triển khai các trạm nạp hydro, những trạm này sẽ hỗ trợ việc sử dụng xe nhiên liệu hydro không phát thải tại Vùng Vịnh.

Lên đến $500,000 được sử dụng trong cuối năm tài chính (FYE) 2016.

Năm 2015, Địa Hạt Không Khí đã tài trợ gần $2.2 triệu kinh phí TFCA cho các dự án liên quan đến lắp đặt 12 trạm nạp nhiên liệu hydro trong khu vực.

Chương trình này đóng cửa ngày 4 tháng 1 năm 2016. Đơn hoàn thiện sẽ được đánh giá và xếp hạng, và Thông Báo Quyết Định sẽ được lập vào cuối tháng 2 năm 2016.

Hội đủ điều kiện

Các đơn vị công và tư đều đủ điều kiện nộp đơn xin cấp tài trợ. Các trạm đề xuất phải được xây dựng trong phạm vi Quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí và phải có điểm số đạt hoặc được phê duyệt tài trợ bởi cơ quan tiểu bang hoặc liên bang.

Cách Nộp Đơn

Chương trình này đóng cửa ngày 4 tháng 1 năm 2016. Đơn hoàn thiện sẽ được đánh giá và xếp hạng, và Thông Báo Quyết Định sẽ được lập vào cuối tháng 2 năm 2016.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Hai hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn đã được tổ chức vào Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2015 Thứ 3, ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Nguồn

Liên Lạc

Để giải đáp thắc mắc về chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây: "Về Việc: Dự Án Trạm Nhiên Liệu Nạp Hydro."

 


415 749-4994

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 27/05/2015