Tài Trợ Ngân Sách

Doanh Nghiệp và Đoàn Xe

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về tài trợ kinh phí cho các xe và hạ tầng cơ sở mà cải thiện phẩm chất không khí trong khu vực.

Xe Lưu Thông Trên Đường Giữ Sạch Không Khí và Hạ Tầng Cơ Sở

Địa Hạt Không Khí sẽ tài trợ cho những loại xe sau:

Thiết Bị Không Lưu Thông Trên Đường

Các Cơ Hội Khác

  • Dùng Chung Xe Đạp Vùng Vịnh: Tìm hiểu về Chương trình Dùng Chung Xe Vùng Vịnh, một chương trình dùng chung xe đạp quy mô khu vực được thống nhất đầu tiên của quốc gia.


415 749-4994

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Saturday,
    2/29

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014