Pagpopondo sa Gawad

Mga Daanan ng Bike, Daan, Lane at Landas

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa mga gawad sa mga pampublikong ahensiya upang tumulong na palawakin ang network ng daan ng bisikleta sa rehiyon. Ang programang ito ay idinisenyo upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga pagbabago ng paraan upang linisin ang mga alternatibong anyo ng transportasyon.

Mga Daan ng Bike, Daan, Lane at Landas

Sa taon ng pananalapi na matatapos sa 2016, hanggang $3.84 milyon ang makukuha para sa mga proyektong paradahan ng bisikleta at daan ng bisikleta. Ang pagpopondo ay iniaalok batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta.

Upang maging karapat-dapat sa pagpopondo ang mga proyekto ay dapat na kasama sa isang pinagtibay na pambuong-county na plano sa bisikleta, Plano sa Pamamahala ng Pagsisikip (Congestion Management Plan, CMP), o sa Plano sa Bisikleta ng Komisyon sa Transportasyon ng Metropolitan. Ang pagpopondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyekto:

 • Bagong mga landas ng Class-1 na bisikleta;
 • Bagong mga lane ng Klase-2 na bisikleta;
 • Bagong mga ruta ng Class-3 na bisikleta; at
 • Bagong mga track ng Klase-4 na bisikleta o mga nakahiwalay na daan ng bisikleta.

Ang karapat-dapat na halaga ng insentibo ay pagpapasiyahan gamit ang pinakahuling paraan ng pagkalkula ng Lupon ng mga Tagatulong sa Hangin ng California (California Air Resources Board, ARB) para sa pagiging mabisang paggasta at mga pagbawas ng mga emisyon. 

Pagiging Karapat-dapat

Lahat ng munisipalidad, mga ahensiya ng gobyerno, at pampublikong institusyong pang-edukasyon na matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng hurisdiksiyon ng Distrito ng Hanginay karapat-dapat na mag-aplay para sa pagpopondo. Ang mga hindi pampublikong entidad ay hindi karapat-dapat para sa mga pondong ito.

Ang webpage na ito ay nagkakaloob ng isang pangkalahatang-tanaw sa programa. Para sa kumpletong listahan ng mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat at mga tagubilin sa aplikasyon, mangyaring suriin ang Patnubay para sa Proyektong Daan ng Bike at ibang mga materyal na tinukoy sa ibaba sa seksiyon ng Mga Tagatulong.

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Suriin ang Patnubay para sa mga Proyektong Daan ng Bike at tiyakin na ang iminumungkahing proyekto ay nakatutugon sa lahat ng iniaatas
 2. Dumalo sa isang workshop tungkol sa aplikasyon
 3. Kumpletuhin ang online na aplikasyon at i-upload ang Liham ng Commitment o Resolusyon.

Mga Tagatulong

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Linda Hui
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.

Michael Neward
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.4703

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/29

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/27/2015