Tài Trợ Ngân Sách

Xe Đạp, Đường, Làn Đường và Tuyến Đường

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về các khoản kinh phí tài trợ cho các cơ quan công cộng nhằm mở rộng mạng lưới đường xe đạp tại khu vực. Chương trình này được thiết kế nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách tạo điều kiện thay đổi chế độ sang hình thức vận chuyển sạch thay thế.

Xe Đạp, Đường, Làn Đường và Tuyến Đường

Cuối năm tài chính 2016, có đến $3.84 triệu được cấp cho các dự án về đường xe đạp và bến đỗ xe đạp. Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ.

Để có đủ điều kiện được cấp tài trợ, các dự án phải được bao gồm trong kế hoạch xe đạp toàn địa hạt đã phê duyệt, Kế Hoạch Quản Lý Tắc Nghẽn (Congestion Management Plan - CMP), hay Kế Hoạch Xe Đạp Khu Vực của Ủy Ban Vận Chuyển Thành Phố. Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

 • Đường xe đạp mới Hạng-1;
 • Đường xe đạp mới Hạng-2;
 • Đường xe đạp mới Hạng-3; và
 • Đường xe đạp mới Hạng-4 hoặc đường xe đạp riêng biệt.

Số tiền ưu đãi đủ điều kiện sẽ được xác định bằng cách áp dụng phương pháp tính mới nhất của ARB để tính hiệu quả chi phí và giảm thiểu phát thải. 

Hội đủ điều kiện

Tất cả các thành phố, cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục công cộng trên địa bàn thuộc Quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí đều đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ. Các đơn vị ngoài công lập sẽ không đủ điều kiện để nhận được những khoản tài trợ này.

Trang chủ này sẽ cung cấp thông tin chung về chương trình. Để biết danh mục yêu cầu về tính đủ điều kiện cũng như hướng dẫn nộp đơn, vui lòng đọc Hướng Dẫn về các Dự Án Đường Xe Đạp và các tài liệu khác được nêu dưới đây trong phần Nguồn.

Cách Nộp Đơn

 1. Xem Hướng Dẫn về các Dự Án Đường Xe Đạp và bảo đảm rằng dự án đề xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu.
 2. Tham dự hội thảo về đơn đăng ký
 3. Hoàn thành đơn trực tuyến và tải Đơn Cam Kết hoặc Nghị Quyết.

Nguồn

Hội Thảo và Sự Kiện

Trình bày Lịch  của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Linda Hui
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.

Michael Neward
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.4703

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Friday,
  1/24

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 27/05/2015