Tài Trợ Ngân Sách

Trình Bày Sạc Xe Điện

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về cách tham gia vào dự án trình bày trạm sạc xe điện

Tóm Tắt Chương Trình

Lên đến $900,000 ngân sách tài trợ sẽ được cấp cho Chương Trình (Chương Trình) Xây Dựng Trạm Sạc Xe Điện (Electric Vehicle - EV), sẽ cung cấp 90% ngân sách tài trợ để triển khai các trạm sạc xe điện công cộng mới, dọc theo các hành lang vận chuyển chính, tại nơi làm việc và tại những điểm đến chính.

Khoản tài trợ cho dự án này sẽ được cấp cho các cơ quan công cộng thuộc khu vực thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí thông qua quy trình nộp đơn kinh phí cạnh tranh, quy trình này nhằm tối ưu hóa hiệu quả về giá để giảm thiểu việc sử dụng xăng và giảm ô nhiễm không khí. Ngoài ra, Chương Trình này cũng ưu tiên những dự án "đã sẵn sàng", kết hợp năng lượng tái tạo mới (chẳng hạn như năng lượng mặt trời và năng lượng gió), giúp lấp chỗ trống trong mạng lưới sạc của khu vực, và các dự án thuộc các khu vực Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation - CARE) được chỉ định tại Địa Hạt Không Khí.

Thông tin thu thập được từ Chương Trình này sẽ được soạn thành một Trang Giấy Trắng để dẫn chứng bằng tài liệu về lợi ích môi trường, kinh tế và vận hành của Chương Trình. Bên Nhận Tài Trợ của Chương Trình sẽ phải duy trì các trạm này, đáp ứng yêu cầu sử dụng tối thiểu, và báo cáo về việc sử dụng các trạm sạc xe điện, cũng như yêu cầu dữ liệu trong tối thiểu ba năm. Nhà tài trợ dự án/bên nhận tài trợ cũng phải tham gia vào thảo luận bàn tròn để chia sẻ bài học kinh nghiệm và thực hành tốt nhất.

Chương trình này sẽ đóng cửa vào ngày 18 tháng 12 năm 2015.  Đơn Đã Hoàn Tất sẽ được đánh giá và xếp hạng, Thông Báo Quyết Định sẽ được lập vào cuối tháng 1 năm 2016.

Thông báo

Chương trình được thực hiện bởi khoản kinh phí từ Quỹ (Quỹ) Thỏa Thuận Đổi Công Thức Xăng. Được tạo ra từ kết quả của một vụ kiện tập thể chống độc quyền, mục đích của Quỹ này là để đạt được lợi ích không khí sạch và nhiên liệu hiệu quả cho người tiêu dùng ở California.

Hội đủ điều kiện

Chỉ những cơ quan công cộng mới đủ điều kiện. Các đơn vị không phải công cộng được khuyến khích nên truy cập các trang mạng cung cấp thông tin về các cơ hội kinh phí đối với Doanh Nghiệp & Đoàn Xe Cư Dân.

Cách Nộp Đơn

Chương trình này sẽ đóng cửa vào ngày 18 tháng 12 năm 2015.  Đơn Đã Hoàn Tất sẽ được đánh giá và xếp hạng, Thông Báo Quyết Định sẽ được lập vào cuối tháng 1 năm 2016.

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Hội thảo qua mạng trước khi nộp đơn sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015, từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút chiều

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Nguồn


415 749-4994

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    1/24

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 17/08/2015