Pagpopondo sa Gawad

Programang Pagsasauli ng Ibinayad sa Plug-in na De-kuryenteng Sasakyan

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa mga gawad para sa mga pampublikong ahensiya na bumili o umarkila ng bagong plug-in na de-kuryenteng mga sasakyan.

Programang Pagsasauli ng Ibinayad sa Plug-in na De-kuryenteng Sasakyan

Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa paggamit ng plug-in na de-kuryenteng mga sasakyan (PEV). Pinopondohan ng Panrehiyong Pondo ng Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA), itong pinasimpleng programang insentibo ay nagkakaloob ng pagpopondo sa mga pampublikong ahensiya sa pamamagitan ng mga voucher na maaaring tubusin para sa pagbili o pag-arkila ng mga kuwalipikadong sasakyan. Hanggang $2 milyon ang makukuha, at ang pagpopondo ay igagawad sa mga kuwalipikadong proyekto batay sa kung sino ang nauna. Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikasyon hanggang 4:00PM, Biyernes, Hunyo 3, 2016, o hanggang ang mga pondo ng programa ay maubos.

Ang mga pagsasauli ng ibinayad para sa mga sumusunod na uri ng sasakyan:

 • $2,500 kada light-duty walang-emisyon na sasakyan, kabilang ang de-bateryang de-kuryenteng mga sasakyan (BEV) at fuel cell hydrogen na mga sasakyan (FCH);
 • $1,000 kada light-duty plug-in na haybrid na de-kuryenteng sasakyan (PHEV);
 • $500 kada zero-emission neighborhood electric vehicle (NEV); at
 • $2,500 kada zero-emission motorcycle (ZEM).

Para sa isang buong listahan ng maagang inaprobahan na mga sasakyan, mangyaring suriin ang Inaprobahang Listahan ng mga Sasakyan.

Pagiging Karapat-dapat

Tanging ang mga pampublikong ahensiya sa loob ng hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin ang karapat-dapat. Ang mga hindi pampublikong entidad ay hinihimok na bisitahin ang mga pahina ng web na nagkakaloob ng impormasyon tungkol sa mga karapat-dapat na mga pagkakataon sa gawad para sa Mga Negosyo at Fleet at Mga Residente.

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Suriin ang Mga Iniaatas sa Programang Pagsasauli ng Ibinayad sa PEV na nagtataglay ng isang kumpletong listahan ng programa at mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat.
 2. Dumalo sa isang webinar upang kumuha ng kaalaman tungkol sa programa at proseso ng aplikasyon. Ito ay hindi iniaatas pero hinihimok.
 3. Suriin ang Inaprobahang Listahan ng mga Sasakyan upang malaman kung anu-anong mga sasakyan ang karapat-dapat para sa pagpopondo.
 4. Mag-aplay – Upang ituring na kumpleto, ang isang kopya ng bawat pakete ng aplikasyon ay dapat isumite online AT bilang isang papel:
  • Online na aplikasyon; Isumite ang online na porma at i-upload ang mga kinakailangang kalakip
  • Papel: Maglimbag ng isang kopya ng kinumpletong online na porma ng aplikasyon at ipakoreo ang pinirmahang papel na kopya kasama ng mga kinakailangang kalakip Magsumite lamang isang papel na kopya ng W-9.

Mga Workshop at Ginaganap

Tatlong webinar bago ang aplikasyon ang ginanap upang talakayin ang mga iniaatas ng programa, ang proseso ng aplikasyon, ang pamantayan sa pagtaya, at mga iniaatas sa ginagawaran. Ang pinakahuling presentasyon ng webinar ay inilagay sa ilalim ng seksiyon na Mga Tagatulong sa ibaba.

Batay sa pangangailangan, ang mga karagdagang webinar ay maaaring itakda sa hinaharap.Ang isang paunawa tungkol sa karagdagang mga webinar bago ang aplikasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng email sa mga partidong pumirma upang tumanggap ng libreng mga email na alerto sa TFCA.

Mga Tagatulong

Patrick Wenzinger
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.4934

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Monday,
  2/17

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Tuesday,
  2/18

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015