Air District Operations

During this difficult time, the Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders in the Bay Area and throughout California are in effect. Read more... | en Español

Pagpopondo sa Gawad

Mga Shuttle at Rideshare

Pagpopondo sa Gawad

Alamin ang tungkol sa mga gawad sa mga pampublikong ahensiya upang suportahan ang pagbawas ng biyahe sa rehiyon.

Mga Shuttle at Rideshare

Ang programang Shuttle at Pagbahagi ng Pagsakay ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area sa pamamagitan ng pagpopondo sa kasalukuyang mga serbisyo ng shuttle/feeder na bus at panrehiyong mga proyektong pagbahagi ng pagsakay. Ang pagpopondo ay iginagawad sa pamamagitan ng tagisan.

Ang inog ng FYE 2016 ay nagsara noong Setyembre, 2015. Kung gusto mong bigyan ng paunawa sa mga pagsasapanahon at mga solisitasyon sa hinaharap para sa programang ito, mangyaring magpatala  upang tumanggap ng mga email na paunawa.

Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang nasa proseso ng pagbuo ng pagsubok na programang pagbawas ng biyahe na inaasahang magbubukas sa huling bahagi nitong taon ng pananalapi.

Pagiging Karapat-dapat

Tanging ang mga pampublikong ahensiya at institusyon ang maaaring mag-aplay para sa mga pondo. Ang mga hindi pampublikong entidad ay hinihimok na bisitahin ang mga webpage na nagkakaloob ng impormasyon tungkol sa mga karapat-dapat na mga pagkakataon sa gawad para sa Mga negosyo at Fleet at Mga residente.

Paano Dapat Mag-aplay

Ang inog ng FYE 2016 ay nagsara noong Setyembre, 2015. Kung gusto mong bigyan ng paunawa sa mga pagsasapanahon at mga solisitasyon sa hinaharap para sa programang ito, mangyaring magpatala  upang tumanggap ng mga email na paunawa.

Mga Workshop at Ginaganap

Ang isang webinar bago ang aplikasyon upang talakayin ang mga iniaatas ng programa, ang proseso ng aplikasyon, at pamantayan sa pagtaya ng aplikasyon ay ginanap noong Martes, Agosto 11, 2015 mula 10:30 hanggang 11:30 AM:

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Ikaw ay maaari ring magpatala para sa mga alerto upang tumanggap ng mga email na paunawa na nauukol sa mga pagsasapanahon sa programa at mga workshop at gaganapin sa hinaharap.

Mga Tagatulong

Kenneth Mak
Espesyalista sa Kalidad ng Hangin I

415.749.8660

docked-alert-summer-title
docked-alert-illegal-to-burn
docked-alert-summer-title
  • Tuesday,
    3/31

    docked-alert-summer-no-alert

Last Updated: 5/20/2015