Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình kinh phí Cộng Đồng James Cary Smith 2016

Tài Trợ Ngân Sách

Xác định người được trợ cấp theo Chương Trình kinh phí Cộng Đồng James Cary Smith 2016.

Địa Hạt Không Khí vui mừng thông báo những người nhận được Phần Thưởng của Chương Trình Tài Trợ cho Cộng Đồng James Cary Smith 2016.

Chương Trình Tài Trợ cho Cộng Đồng sẽ tăng cường nỗ lực để giảm thiểu ô nhiễm không khí và tăng cường hợp tác với cộng đồng cũng như tăng cường sự tham gia trực tiếp của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Năm nay, Địa Hạt Không Khí nhận được 23 đơn đăng ký hoàn chỉnh, với tổng số kinh phí yêu cầu là $573,274. Với ngân sách hiện có, chúng tôi có thể tài trợ cho 11 dự án nổi bật với tổng số kinh phí tài trợ lên đến $261,274.

Mười dự án được lựa chọn sẽ trực tiếp tham gia vào các cộng đồng CARE mà bị tác động đáng kể bởi ô nhiễm không khí, trong khi hướng đến các cộng đồng không thuộc CARE tiếp giáp với các xa lộ chính. Toàn bộ dự án hoặc đối tác hợp tác với tổ chức cộng đồng hoặc một trong 18 trường trung học ở địa phương.

Các đơn đăng ký đều có tính cạnh tranh rất cao và quy trình xem xét khó khăn. Nhu cầu cấp thiết và sự xứng đáng là thấy rõ ở tất cả những người tham gia vào quá trình xem xét đơn. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những cách khác để làm việc với nhiều người nộp đơn xuất sắc mà không được tài trợ. Địa Hạt Không Khí cũng hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm giúp chương trình phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Chúc mừng những người nhận được tài trợ, và chúng tôi cảm ơn sâu sắc tất cả những người nộp đơn vì sự nỗ lực không ngừng của quý vị trong việc cải thiện phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Danh Sách Giải Thưởng Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng Tài khóa năm 2016

There are currently no items available to display in this table. Please check back.

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng

415.749.8423

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Monday,
    2/17

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 13/01/2016