Tài Trợ Ngân Sách

Chương Trình Đổi Máy Cắt Cỏ

Updated 18/02/2020
Tài Trợ Ngân Sách

Nhận tiền khi đổi máy cắt cỏ chạy bằng xăng để mua máy cắt cỏ mới chạy bằng điện.

Đơn đăng ký sẽ không được phê duyệt lúc này.

Chương Trình Trao Đổi Máy Cắt Cỏ sẽ trả tiền cho cư dân để nộp máy cắt cỏ chạy bằng xăng của họ để làm phế liệu. Đổi lại, cư dân sẽ nhận được tài trợ để mua một máy cắt cỏ không dây, mới, chạy bằng điện, không xả khí thải.

Hội đủ điều kiện

Để tham gia chương trình, quý vị phải là cư dân Vùng Vịnh và có máy cắt cỏ chạy bằng xăng.

Cách Nộp Đơn

Đơn đăng ký sẽ không được phê duyệt lúc này.

Các sự kiện

Xem xét Lịch của các sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.


415 749-4994

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Tuesday,
    2/18

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015