Pagpopondo sa Gawad

Programang Muling pagbili ng Sasakyan

Pagpopondo sa Gawad

Tumanggap ng bayad sa pagbibigay ng iyong gumaganang mas lumang kotse o maliit na trak para sa pag-scrap. Ang programang ito ay nagbabawas ng pagpaparumi sa hangin sa Bay Area sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga mas lumang sasakyan sa daan.

Ang Programang Muling Pagbili ng Sasakyan ay magbabayad sa mga residente ng Bay Area ng $1,000 upang ibigay ang kanilang hindi napapatakbo, nakarehistro, 1994 o mas lumang sasakyan para sa pag-scrap.

Pagiging Karapat-dapat

Para maging karapat-dapat ang iyong sasakyan, ito ay dapat tumugon sa Mga Iniaatas sa Pagiging Karapat-dapat ng Sasakyan at pumasa sa isang Inspeksiyon ng Pagiging Karapat-dapat ng Sasakyan (Ang impormasyon ay nasa ibaba ang chart ng Tagabuwag).

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Alamin ang pagiging karapat-dapat ng iyong sasakyan para sa programang ito.
 2. Kontakin ang inaprobahan ng Distrito ng Hangin na tagabuwag (Tingnan ang ibaba para sa chart ng Tagabuwag) upang magtakda ng isang appointment upang ipagbili ang iyong sasakyan.

Mga Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na ginaganap at huling-araw.

Mga Tagabuwag na Kaugnay ng Muling Pagbili ng Sasakyan

LocationVehicle Dismantlerstable-mobile-only-column
Fairfield
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Fairfield
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Newark
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Newark
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Oakland
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Oakland
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Palo Alto
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
Palo Alto
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
Pittsburg
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
Pittsburg
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
Richmond
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Richmond
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Francisco
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
San Francisco
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
San Jose
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Jose
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314

 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
San Leandro
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
San Leandro
Vehicle Dismantlers:
 • Inhinyeriyang Pangkapaligiran
 • 1-855-343-7314
Windsor
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708
Windsor
Vehicle Dismantlers:
 • Pick-N-Pull
 • 1-800-727-2708

 

Mga Iniaatas sa Katayuan ng Sasakyan

Ang iyong sasakyan ay dapat tumugon sa mga sumusunod na iniaatas kapag ito ay pinatatakbo patungo sa tagabuwag ng sasakyan:

 1. Ang sasakyan ay dapat na isang taon 1994 na modelo o mas luma o pinatatakbo ng gasolina na kotse ng pasahero o light-duty na trak na hanggang 10,000 libra ang timbang o mas magaan.
 2. Ang sasakyan ay dapat na kasalukuyang nakarehistro sa Kagawaran ng mga Sasakyang De-motor (Department of Motor Vehicles, DMV) bilang isang napatatakbong sasakyan at dapat na nakarehistro nang hindi kukulangin sa 24 na magkakasunod na buwan bago ang petsa ng pagbebenta sa KONTRATISTA sa isang address, o mga address, sa loob ng DISTRITO. Ang Distrito ng Hangin ay kabilang ang lahat ng county ng Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo at Santa Clara, at ang nasa timog na bahagi ng mga county ng Solano at Sonoma. Ang mga Pagsusuri ng Ulap-Usok ay dapat gawin gaya ng iniaatas ng DMV upang ituring na nakarehistro ang sasakyan.

  Ang sasakyan ay maaari ring ituring na karapat-dapat kung ito ay inilagay ng may-ari ng sasakyan sa nakaplanong di-pinatatakbong katayuan ayon sa mga seksiyon 4604 at kasunod ng Kodigo sa Sasakyan, ng hanggang dalawang buwan sa 24 na buwang panahon ng pagpaparehistro at mangyayari nang hindi kukulangin sa tatlong buwan kaagad bago ang pagbebenta nito sa Programang VBB.

  Ang sasakyan ay maaari ring karapat-dapat kung ang pagpaparehistro ay lumipas nang mas kaunti kaysa 181 araw sa naunang 24 na buwan at lahat ng angkop na fee sa pagpaparehistro at mga multa sa pagkahuli ay nabayaran na sa DMV, sa kondisyon na ang sasakyan ay nakarehistro ng hindi kukulangin sa siyamnapung (90) araw kaagad bago ang petsa ng pagbebenta nito sa Programang VBB.

  Makakakuha kayo ng kopya ng kasaysayan ng iyong pagpaparehistro on-line. Itong kasaysayan ng pagpaparehistro ay may-bisa lamang kung ito ay nagtataglay ng iyong pangalan at address.
 3. Ang sasakyan ay dapat imaneho sa lugar ng tagabuwag ng sasakyan sa ilalim ng sariling kakayahan nito.
 4. Ang sasakyan na ang mga sistema ng pagkontrol ng emisyon nito ay nalikot na gaya ng nilinaw sa Cal Code Regs., tit. 16, § 3340.41.5. ay hindi karapat-dapat hanggang ang naturang paglikot ay kumpletong naiwasto.
 5. Ang sasakyan ay hindi maaaring pinatatakbo sa ilalim ng pagtalikdan sa pagkukumpuni na kaugnay ng Pagsusuri ng Ulap-Usok o pagpapalawig kaugnay ng paghihirap na pangkabuhayan.
 6. Kung ang sasakyan ay nasa loob ng 60 araw ng susunod na iniaatas na inspeksiyon na Pagsusuri ng Ulap-Usok, ang sasakyan ay dapat pumasa sa inspeksiyon nang hindi tumatanggap ng pagtalikdan sa gastos sa pagkukumpuni o pagpapalawig dahil sa paghihirap na pangkabuhayan bago ang pagtanggap ng tagabuwag.
 7. Kung ang isang sasakyan ay nasa loob ng animnapu't-isa hanggang siyamnapung (61-90) araw ng susunod na iniaatas na Inspeksiyon sa Pagsusuri ng Ulap-Usok, ang sasakyan ay hindi inaatasan na magkaroon ng Inspeksiyon sa Pagsusuri ng Ulap-Usok. Pero, kung ang Inspeksiyon sa Pagsusuri ng Ulap-Usok ay ginawa sa loob nitong animnapu't-isa hanggang siyamnapung (61-90) araw na takdang panahon, ang sasakyan ay dapat pumasa sa inspeksiyon.
 8. Ang pagpapasiya ng kasaysayan ng pagpaparehistro ng indibidwal na sasakyan ay dapat ibatay sa mga datos ng pagpaparehistro para sa sasakyang iyon, nakuha mula sa mga rekord ng DMV. Kung ang mga datos ng pagpaparehistro sa DMV ay nagkakaloob ng hindi kongklusibong mga resulta para sa isang indibidwal na sasakyan, ang mga kopya ng angkop na sertipiko ng pagpaparehistro ng sasakyan ay maaaring gamitin.
Inspeksiyon ng Pagganap ng Makina at Pagiging Karapat-dapat ng Kagamitan

Bibilhin lamang ng tagabuwag ng sasakyan ang iyong sasakyan para sa Programang Muling Pagbili ng Sasakyan kung ito ay nakakatugon sa mga sumusunod na iniaatas:

 1. Ang sasakyan ay dapat imaneho sa lugar ng tagabuwag ng sasakyan sa ilalim ng sariling kakayahan nito.
 2. Susuriin ng tagabuwag ng sasakyan ang sasakyan upang tiyakin na ito ay nakakatugon sa mga sumusunod na iniaatas at dapat tanggihan ang sasakyan kung ang sasakyan ay hindi nakatugon sa isa mga iniaatas na ito:
  1. Lahat ng pinto ay naroon at nasa angkop na lugar.
  2. Ang hood ay naroon at nasa angkop na lugar.
  3. Ang dashboard ay naroon at nasa angkop na lugar.
  4. Ang windshield ay naroon at nasa angkop na lugar.
  5. Ang upuan ng drayber ay naroon at nasa angkop na lugar.
  6. Ang mga panloob na pedal ay dapat na gumagana.
  7. Ang sasakyan ay dapat na gumagana at lahat ng panig at/o quarter panel ay dapat naroon at nasa angkop na lugar. Ang pagiging namamaneho ng sasakyan ay hindi dapat makaapekto sa anumang pinsala sa kaha, manibela, o supensiyon. Ang sistema ng tambutso ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
  8. Ang isang ilaw sa harapan, isang ilaw sa likuran at isang ilaw ng preno ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
  9. Ang isang salamin sa tagilirang bintana ay dapat na naroon at nasa angkop na lugar.
 3. Ang tagabuwag ng sasakyan ay magkukumpleto sa mga sumusunod na inspeksiyon ng pagganap, at dapat tanggihan ang sasakyan kung ang sasakyan ay hindi nakakumpleto ng mga sumusunod na pagsubok:

  Ipasok ang susi, ang makina ay dapat magsimula gamit ang sinusiang sistema ng ignition. Bilang karagdagan sa sinusiang ignition switch, ang ignition o fuel kill switch ay maaaring isaaktibo kung kinakailangan upang simulan ang makina. Ang sasakyan ay dapat magsimula agad sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang paraan nang hindi gumagamit ng mga likido ng pagsisimula o panlabas na tagabunsod na mga baterya. Ang sasakyan ay dapat manehohin pasulong para sa pinakamababang 25 talampakan sa ilalim ng sariling kakayahan nito. Ang sasakyan ay dapat manehohin paatras para sa pinakamababang 25 talampakan sa ilalim ng sariling kakayahan nito.

Pagkatapos ng kasiya-siyang pagkumpleto ng inspeksiyon, ang tagabuwag ng sasakyan ay mag-iisyu ng isang sertipiko ng pagiging karapat-dapat sa pagganap at kagamitan.

Kung ang iyong sasakyan ay hindi nakakatugon sa mga iniaatas ng programang Programang Muling Pagbili ng Sasakyan, kontakin ang Bureau of Automotive Repair Consumer Assistance Program (1-866-272-9642). Ang Programang Tulong sa Mamimili ay nagkakaloob ng pinansiyal na tulong para sa mga taong gustong iretiro ang kanilang sasakyan o kumpunihin ang kanilang sasakyan kapag ito ay bumagsak sa Inspeksiyon sa Ulap-Usok.

Ang Distrito ng Hangin ay nagpapanatili ng isang Imbentaryo ng Sasakyan para sa mga kolektor ng klasikong kotse o ibang mga taong interesadong bumili ng 1994 o mas lumang mga sasakyan o ang mga bahagi nito na nilalayon para sa pag-scrap sa ilalim ng programang ito. Alinsunod sa Titulo 13, CCR, Kabanata 13, Artikulo 1, Seksiyon 2605, ang mga sasakyang isinumite sa programa ay ililista at makukuha ng mga interesadong partido upang bilhin mula sa isang tagabuwag para sa pinakamababang 10 araw. Kung ang isang sasakyan ay binili ng isang ikatlong partido ito ay hindi isasama sa programang Programang Muling Pagbili ng Sasakyan. Maaari mo ring tawagan ang isa sa mga tagabuwag ng sasakyan para sa isang imbentaryo ng mga sasakyang mabibili.


415 749-4994

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Friday,
  1/24

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/1/2016