Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Địa Hạt Không Khí lập và cập nhật kế hoạch phẩm chất không khí để đạt được các tiêu chuẩn môi trường không khí của tiểu bang và quốc gia, tuân theo các yêu cầu lập kế hoạch phẩm chất không khí của tiểu bang và quốc gia, cũng như duy trì bầu không khí trong lành tại Vùng Vịnh. Để lập những kế hoạch này, nhân viên Địa Hạt Không Khí phải thực hiện phân tích kỹ thuật chi tiết, bao gồm:

Kế hoạch phẩm chất không khí xác định các biện pháp và chiến lược kiểm soát tiềm năng, bao gồm cả các điều lệ và quy định mà có thể được thực hiện để giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí từ các cơ sở công nghiệp, quy trình thương mại, xe cơ giới lưu thông trên đường và không lưu thông trên đường, cũng như các nguồn khác. Địa Hạt Không Khí thực hiện những chiến lược này thông qua các điều lệ và quy định, chương trình tài trợ và chương trình ưu đãi, giáo dục và tiếp cận công chúng, cũng như quan hệ đối tác với các cơ quan khác và các bên có quyền lợi liên đới.

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính

415.749.4925

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Friday,
    2/28

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    2/29

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014