Search

 • Kế Hoạch & Khí Hậu
  Kế Hoạch & Khí Hậu

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

  Read More
  Plans & Climate

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

 • Bảo Vệ Khí Hậu
  Bảo Vệ Khí Hậu

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Tiếp cận các nguồn, tổ chức, ủy ban và nhóm tại địa phương mà cam kết bảo vệ khí hậu.

 • Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu
  Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

  Bay Area Air Quality Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Về Địa Hạt Không Khí · Hội Đồng Quản Trị · Uỷ Ban; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Bay Area Air Quality Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Về Địa Hạt Không Khí · Hội Đồng Quản Trị · Uỷ Ban; Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu ...

 • Tài Nguyên Khí Hậu
  Tài Nguyên Khí Hậu

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  More About Climate Change

  Tìm hiểu về cách thức thay đổi khí hậu tác động đến hành tinh của chúng ta, cách quý vị có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính, và những gì mà Địa Hạt Không ...

 • Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu
  Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

  Read More

  Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

 • Khí Hậu
  Khí Hậu

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

  Read More
  Search

  Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác  ...

 • Fenceline Monitoring Plans
  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... ... Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Fenceline Monitoring Plans ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Fenceline Monitoring Plans

  7 Tháng Chín 2017 ... ... Management District. Liên Lạc với Chúng Tôi · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu · Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải; Fenceline Monitoring Plans ...

 • Bay Area Plug-In Electric Vehicle Program
  Bay Area Plug-In Electric Vehicle Program

  Plug-in electric vehicles, or PEVs, are an emerging technology with tremendous potential for reducing air pollution and greenhouse gases. Widespread adoption  ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Bay Area PEV Program

  Plug-in electric vehicles, or PEVs, are an emerging technology with tremendous potential for reducing air pollution and greenhouse gases. Widespread adoption  ...

 • Địa Hạt Marin
  Địa Hạt Marin

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  About the Air District  /  In Your Community  /  Marin County

  Tìm hiểu về Địa Hạt Marin, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

 • Search - baaqmd
  Search - baaqmd

  14 Tháng Mười Hai 2015 ... Khái Quát về Trang Nhà của Địa Hạt Không Khí. Tin Tức & Sự Kiện ... Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality ... Kế Hoạch & Khí Hậu ...

  Read More

  14 Tháng Mười Hai 2015 ... Khái Quát về Trang Nhà của Địa Hạt Không Khí. Tin Tức & Sự Kiện ... Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality ... Kế Hoạch & Khí Hậu ...

 • Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật
  Những Hướng Dẫn CEQA Cập Nhật

  ... Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các ... tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất. ... Kế Hoạch & Khí Hậu · Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (California ...

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  CEQA Guidelines Update

  ... Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí, hướng dẫn này nhằm giúp các ... tác động phẩm chất không khí địa phương từ các kế hoạch và dự án đề xuất. ... Kế Hoạch & Khí Hậu · Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (California ...

 • Planning for Environmental Justice / SB 1000
  Planning for Environmental Justice / SB 1000

  Apr 30, 2019 ... The Air District's Planning Healthy Places guidance document encourages local governments and developers to address and minimize ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Planning for Environmental Justice / SB 1000

  Apr 30, 2019 ... The Air District's Planning Healthy Places guidance document encourages local governments and developers to address and minimize ...

 • Search - baaqmd
  Search - baaqmd

  Về Địa Hạt Không Khí ... Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

  Read More

  Về Địa Hạt Không Khí ... Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

 • Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí
  Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh. ... 中文 · Tagalog · tiếng Việt · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu; Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans

  Tìm hiểu về quy trình, biện pháp và mục đích của Địa Hạt Không Khí trong việc lập kế hoạch quản lý phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh. ... 中文 · Tagalog · tiếng Việt · Air District · Kế Hoạch & Khí Hậu; Những Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí ...

 • Kế Hoạch Hiện Tại
  Kế Hoạch Hiện Tại

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Current Plans

  Hiển thị các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí hiện hành do Địa Hạt Không Khí phát triển.

 • Những Phiên Họp và Huấn Luyện
  Những Phiên Họp và Huấn Luyện

  ... phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California và Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Meetings and Training

  ... phí trước đây và sắp tới về Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California và Hướng Dẫn Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California của Địa Hạt Không Khí.

 • Solar PV Ordinance
  Solar PV Ordinance

  21 Tháng 2 2018 ... Abby Young Quản Lý Viên Bảo Vệ Khí Hậu. 415.749.4754 ayoung@baaqmd.gov · Contact Us. Wood Burning Status. Wood Burning Status ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support  /  Solar PV Ordinance

  21 Tháng 2 2018 ... Abby Young Quản Lý Viên Bảo Vệ Khí Hậu. 415.749.4754 ayoung@baaqmd.gov · Contact Us. Wood Burning Status. Wood Burning Status ...

 • Địa Hạt San Francisco
  Địa Hạt San Francisco

  Tìm hiểu về Địa Hạt San Francisco, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  About the Air District  /  In Your Community  /  San Francisco County

  Tìm hiểu về Địa Hạt San Francisco, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

 • Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo
  Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Plans Under Development

  Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực. Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010 (1 Mb PDF, 1 pg, ...

 • Địa Hạt San Mateo
  Địa Hạt San Mateo

  Tìm hiểu thêm về Địa Hạt San Mateo, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

  Read More
  About the Air District  /  In Your Community  /  San Mateo County

  Tìm hiểu thêm về Địa Hạt San Mateo, khí hậu của địa hạt, khả năng ô nhiễm không khí, và những nỗ lực của địa phương để cải thiện phẩm chất không khí.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  2/18

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 2/11/2020